JÜTESAN ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş.JÜTESAN ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş.JÜTESAN ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş.

Çevre ve Yeşil Enerji Politikası

Çevre ve Yeşil Enerji Politikası

Jütesan Alüminyum, çevre ve yeşil enerji politikasını gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak için çevre, enerji, atık, ekosistem, iklim, karbon ayak izi, su, toprak, hava, biyoçeşitlilik ve doğal kaynaklar üstündeki potansiyel etkilerini azaltmaya yönelik hedefler belirleyerek oluşturmuştur.

Çevre

            Çevreye olan etkilerini azaltmak, sürdürülebilir kalkınma ve döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda çevre performansını artırmak.

            Ürünlerinde ve hizmetlerinde çevresel yeniliğe yatırım yaparak, en iyi uygulamalara odaklanıp faaliyetlerinin çevresel etkilerini değerlendirip, azaltmanın ya da ortadan kaldırmanın yollarını aramak.

            Ulusal ve/veya uluslararası çevre ile ilgili standartları ürünlerinde ve üretiminde uygulamak.

            Çevre yönetimi ile ilgili küresel gelişmeleri, bilimsel araştırmaları ve teknolojileri takip etmek.

            Çevre yönetim sistemini iş süreçlerine ve stratejilerine entegre ederek çevresel risk ve fırsatları belirleyerek, çevresel riskleri en aza indirmek için önlemler almak.

            Temiz Çevre ve verimli enerji odağında hedefler belirlemek, uygulamak ve hedeflere ulaşmak için gerekli kaynağı temin etmek.

            Çevresel performansının iyileştirilmesi için yaşam döngüsü yaklaşımıyla riskleri ve fırsatları gözden geçirmek.

            Çalışanlarına düzenli olarak enerji yönetimi, su yönetimi, toprak yönetimi, iklim değişikliği, kirlilik önleme, biyoçeşitliliğin korunması ve doğal kaynak tüketimi konularında uygun ve yeterli miktarda bilgi sağlamak.

            Çalışanlarının çevre konularında eğitimli ve yetkin olduğundan emin olmak.

            Faaliyet gösterdiği sektörde çevre alanında lider olmayı hedeflemek, sinerji yaratmak, iyi uygulamaları paylaşmak, iş birliği geliştirmek ve yaygınlaştırmak, iyi uygulama prensip ve standartlarını iş süreçlerine entegre etmek.

Enerji

            Doğayla uyumlu sürdürülebilir üretim için, enerji ve kaynakları etkin kullanmak.

            Doğayı ve gelecek nesilleri korumak adına ‘’Yeşil Enerji’’yi önemsemek.

            Elverişli durumlarda yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlar yapmak.

            Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını ve enerji verimliliği çalışmalarını artırmak.

            Tüm süreçlerinde, en iyi teknolojiyi kullanarak en verimli enerji sistemlerini hayata geçirmek.

           Mevcut sistemini analiz edip verimlilik arttırma fırsatlarını değerlendirmek ve uygun iyileştirmeleri entegre etmek.

Atık

            Atık üretimini en aza indirmek. Sıfır atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımıyla, atık oluşumunu önlemeye çalışmak.

            Atıkları kaynağında azaltmaya çalışmak, oluşan atıkların geri kazanılmasını sağlamak.

            Tüketimi azaltmaya çalışıp, mümkün olduğunca atığın kaynak olarak kullanılmasına öncelik vermek.

           Atıkların uygun ve bilinçli bir şekilde geri dönüşümünü sağlamak.

Ekosistem

            Ekosistemlerin, habitatların, başta nesli tükenmekte olan türler ve endemik türler olmak üzere tüm türlerin korunmasına katkı sağlamak.

            Doğal ekosistemlerin kapasitelerinin sürdürülmesine, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine odaklanmak.

           Biyoçeşitliliği desteklemek ve korumak için biyoçeşitlilik üzerindeki etkileri sürdürülebilir bir şekilde yönetmeyi hedeflemek.

İklim ve Karbon Ayak İzi

            İklimle ilgili risk ve fırsatları göz önünde bulundurmak.

            İklim kriziyle mücadele ve düşük karbon ekonomisine geçişe katkıda bulunmaya yönelik faaliyetler yürütmek.

            İklim değişikliği üzerindeki etkilerini azaltmak için sektörel en iyi uygulama ve en iyi teknolojilerin kullanımı ile karbon ayak izini mümkün olduğunca azaltmaya çalışmak.

            Hava kirliliğini önlemek için gerekli uygulamaları ve kontrolleri yapmak.

            Enerji ve kaynakların verimli bir şekilde kullanımına odaklanmak.

           Gelecek nesiller için daha iyi ve yaşanabilir bir habitat bırakmak konusunda sorumluluk alma bilinciyle hareket etmek.

Doğal Kaynak

            Doğal kaynakların korunması için gerekli aksiyonları almak.

            Doğal kaynaklarla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata uyumlu hareket etmek.

            Doğal kaynakların gerektiğinden fazla tüketilmediğinden emin olmak.

           Doğal kaynakların ekolojik açıdan verimli ve bilinçli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.