FORGOT YOUR DETAILS?

JÜTESAN ALÜMİNYUM PROFİL İMALAT SAN.VE TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizi, aşağıda bilgilerini verdiğimiz veri sorumlusu sıfatıyla, gizlilik ilkelerine bağlı ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun, satış kanallarımız üzerinden elde etmekte ve gizli tutmaktayız. Bu belge ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızı istemekteyiz.

Unvan:

JÜTESAN ALÜMİNYUM PROFİL İMALAT SAN.VE TİC. A.Ş.

MERSİS Numarası:

 

Adresi:

           

Telefon:

 

Faks:

 

E-mail:

 

Kişisel verilerinizden: Adı soyadı, T.C. kimlik numarası, tabiiyeti, ülke, şehir, pasaport numarası, verildiği yer ve tarihi, imza, oto plaka numarası, şirket, mesleği, adres, e posta adresi, telefon numarası, yük bilgileri kayıt işlem bilgileri, ödeme bilgileri, talep veya şikâyet verileri, web site verileri, işlem güvenliği bilgileri ile kamera kayıtlarını, yaptığımız işin yürütülmesi başta olmak üzere, JÜTESAN ALÜMİNYUM adresinden erişebileceğiniz, JÜTESAN ALÜMİNYUM Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) belgesinde düzenlenen amaçlarla, Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun işlemekteyiz. Kişisel verilerinizi, aynı adresten erişebileceğiniz, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında öngörülen sürelerde, gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri alarak korumakta, bu sürenin bitimini izleyen periyodik imha süresinde (6 ay) silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.

Kişisel verilerinizi mevzuat ve açık rızanızla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, özel sigorta şirketleri, denetçiler, danışmanlar, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi kuruluşlar ile sosyal medya hesabımızda, Kanun’un 8. maddesine uygun belirlenen amaçlarla yurt içinde; Kanunun 9. maddesinde belirtilen şartların sağlanması halinde yun dışında paylaşabilmekteyiz.

Faaliyetlerimiz ile ilgili olarak iletişim bilgileriniz üzerinden sunduğumuz ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirme, yeni ürün ve hizmetlerin tanıtımı, özel teklifler için izin vermeniz halinde ticari elektronik iletileri göndermekteyiz. Bu iletimleri isteğiniz üzerine durdurmaktayız.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Politika’ da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını JÜTESAN ALÜMİNYUM adresinden ulaşabileceğiniz Başvuru Formunu JÜTESAN ALÜMİNYUM’ e ileterek yapabilirsiniz.

JÜTESAN ALÜMİNYUM PROFİL İMALAT SAN.VE TİC. A.Ş.

AÇIK RIZA BEYANIM

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; bu metni, JÜTESAN ALÜMİNYUM Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı; 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan eder; Veri sorumlusunun güvenlik, denetim, sağlık gibi meşru menfaatler, sözleşme ya da kanundan kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine, ticari elektronik ileti almayı;

Açık Rızam ile Kabul Ediyorum               Kabul Etmiyorum       

Tarih: ........./......../..................

Veri Sahibi

Adı Soyadı

T.C. Kimlik No:  ............................................. İmza:

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin veri başvuru formunu aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. 

 

 

Docx-KVKK

Veri Sahibi Başvuru Formu

JÜTESAN ALÜMİNYUM PROFİL İMALAT SAN.VE TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

 1. SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASININ AMACI 1
 2. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI KAYIT ORTAMLARI 1
 3. SAKLAMAYI GEREKTİREN SEBEPLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1
 4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER 2
  1. Teknik Tedbirler 2

4.2 idari Tedbirler 3

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA EDİLMESİNE İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER 4
  1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Yöntemler 4
   1. Kişisel Verilerin Silinmesi 4
   2. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi 5
   3. Kişisel Verileri Anonim Hale Getirilmesi 5
 2. KİŞİSELEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ 6
 3. PERİYODİK İMHA SÜRELERİ 6
 4. PERSONEL 6
 5. REVİZYON VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA 6
 6. YÜRÜRLÜK 6

Ek 1- Veri Saklama ve İmha Süreleri 7

EK 2-KişiseIVeri Saklama ve imha ile Görevli Personel Tablosu 8

EK 3- Kişisel Verileri Koruma Komitesi İç Yönerge 8

1. SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASININ AMACI

JÜTESAN ALÜMİNYUM PROFİL İMALAT SAN.VE TİC. A.Ş. (“JÜTESAN ALÜMİNYUM”) bu Saklama ve İmha Politikası (“Saklama ve İmha Politikası”) ile kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”) uygun olarak teknik ve idari korunması, kişisel verilerin işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde, 28/10/2017 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümlerinin uygulamasını düzenlemek amacıyla çıkarılmaktadır.

2. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI KAYIT ORTAMLARI

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, JÜTESAN ALÜMİNYUM tarafından aşağıdaki listelenen ortamlarda başta Kanun hükümleri olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde saklanmaktadır:

Elektronik ortamlar:

* CRM

* MS SQL Server

* E-Posta Kutusu

* Microsoft Office Programları

* Görüntü Kayıt Cihazları

Fiziksel ortamlar:

* Birim Dolapları

* Klasörler

* Arşiv

3. SAKLAMAYI GEREKTİREN SEBEPLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, JÜTESAN ALÜMİNYUM tarafından özellikle:

A. Faaliyetlerin sürdürülebilmesi,

B. Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,

C. Çalışan haklarının ve yan haklarının planlanması ve ifası,

D. İş ilişkilerinin yönetilebilmesi,

Amacıyla yukarıda sayılan fiziki veyahut elektronik ortamlarda güvenli bir biçimde Kanun ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır.

Saklamayı gerektiren sebepler:

A. Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması,

B. Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması,

C. Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, JÜTESAN ALÜMİNYUM ’nın meşru menfaatinin olması,

D. Kişisel verilerin JÜTESAN ALÜMİNYUM ’nın herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi,

E. Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,

F. Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması.

Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde veri sahiplerine ait kişisel veriler, JÜTESAN ALÜMİNYUM tarafından re’ sen yahut talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir:

A. Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,

B. Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,

C. Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması.

D. Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,

E. İlgili kişinin, Kanun’un 11. Maddesinin 2 (e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi,

F. Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,

G. Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kalacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER

JÜTESAN ALÜMİNYUM, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır. İşlenen kişisel verilerin teknik ve idari tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, JÜTESAN ALÜMİNYUM bu durumu mümkün olan en kısa süre içerisinde ilgili birimlere haber verir.

4.1. Teknik Tedbirler:

* Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.

* Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.

* Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.

* Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.

* Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.

* Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.

* Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.

* Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.

* Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.

* Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.

* Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

* Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.

* Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.

* İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.

* Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.

* Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.

* Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.

* Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

* Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.

* Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.

* Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.

* Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.

* Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.

* Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.

* Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.

* Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.

* Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.

* Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.

* Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.

* Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.

* Şifreleme yapılmaktadır.

* Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler veriler şifrelenerek aktarılmaktadır.

* Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi sağlanmaktadır.

* Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.

* Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.

4.2 İdari Tedbirler:

* Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.

* İş birimi bazında kişisel veri işlenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak JÜTESAN ALÜMİNYUM içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Erişimin sınırlandırılmasında verinin özel nitelikli olup olmadığı ve önem derecesi de dikkate alınır.

* JÜTESAN ALÜMİNYUM   personeli ile arasındaki ilişkiyi düzenleyen ve kişisel veri içeren her türlü belgeye kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için Kanun ile öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmesi gerektiği, kişisel verilerin ifşa edilmemesi gerektiği, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılmaması gerektiği ve kişisel verilere ilişkin gizlilik yükümlülüğünün JÜTESAN ALÜMİNYUM   ile olan iş akdinin sona ermesinden sonra dahi devam ettiği yönünde kayıtlar eklemiştir.

* Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonrada devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.

* JÜTESAN ALÜMİNYUM tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.

* İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kuru1’a bildirir.

* Gerekli hallerde kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında eğitimleri verir.

* JÜTESAN ALÜMİNYUM, Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini giderir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA EDİLMESİNE İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER

JÜTESAN ALÜMİNYUM ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir. Kişisel verilerin silinmesi akabinde ilgili kişiler hiçbir şekilde silinen verilere tekrardan erişilemeyecek ve kullanılmayacaktır. JÜTESAN ALÜMİNYUM tarafından kişisel verilerin imha süreçlerinin tanımlanması ve takip edilmesine ilişkin etkin bir veri takip süreci yönetilecektir. Yürütülen süreç sırası ile silinecek verilerin tespit edilmesi, ilgili kişilerin tespiti, kişilerin erişim yöntemlerinin tespiti ve hemen akabinde verilerin silinmesi olacaktır.

JÜTESAN ALÜMİNYUM kişisel verileri yok etmek, silmek veya anonim hale getirmek için verilerin kaydedildiği ortama bağlı olarak aşağıda belirtilen yöntemlerin bir veya birkaçını kullanabilir:

  1. 10.1.Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Yöntemler

5.1.1. Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Kişisel verilerin silinmesi yöntemi olarak JÜTESAN ALÜMİNYUM aşağıdaki yöntemlerden bir veya birkaçını kullanabilir:

* Kâğıt ortamında bulunan kişisel veriler karartma yöntemi ile çizilerek, boyanarak, kesilerek veya silinerek işlem uygulanacaktır.

* Merkezi dosyada yer alan ofis dosyaları için kullanıcıların erişim hakları ortadan kaldırılacaktır.

* Veri tabanlarında bulunan kişisel bilgilerin bulunduğu satırlar yahut sütunlar ‘Delete’ komutu ile silinecektir.

* Gerekli olduğu zaman bir uzman tarafından yardım alınarak güvenli olarak silinecektir.

5.1.2. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

* Fiziksel Yok Etme

* Kâğıt İmha Makinesi ile Yok Etme

* De-manyetize Etme: Manyetik medyanın yüksek manyetik alanlara maruz kalacağı özel cihazlardan geçirilerek üzerindeki verilerin okunamaz bir biçimde bozulması yöntemidir.

5.1.3. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. JÜTESAN ALÜMİNYUM kişisel verileri anonim hale getirmek için aşağıda belirtilen yöntemlerin bir veya birkaçını kullanabilir:

* Maskeleme (Masking): Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir.

* Kayıtları Çıkartma: Kayıttan çıkarma yönteminde veriler arasında tekillik ihtiva eden veri satırı kayıtlar arasından çıkarılarak saklanan veriler anonim hale getirilmektedir.

* Bölgesel Gizleme: Bölgesel gizleme yönteminde ise tek bir verinin çok az görülebilir bir kombinasyon yaratması sebebi ile belirleyici niteliği mevcut ise ilgili verinin gizlenmesi anonimleştirmeyi sağlamaktadır.

* Global Kodlama: Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır. Örneğin; doğum tarihleri yerine yaşların belirtilmesi; açık adres yerine ikamet edilen bölgenin belirtilmesi.

* Gürültü Ekleme: Verilere gürültü ekleme yöntemi özellikle sayısal verilerin ağırlıklı olduğu bir veri setinde mevcut verilere belirlenen oranda artı veya eksi yönde birtakım sapmalar eklenerek veriler anonim hale getirilmektedir. Örneğin, kilo değerlerinin olduğu bir veri grubunda (+/-) 3 kg sapması kullanılarak gerçek değerlerin görüntülenmesi engellenmiş ve veriler anonimleştirilmiş olur. Sapma her değere eşit ölçüde uygulanır.

Kanun’un 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler Kanun kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır.

JÜTESAN ALÜMİNYUM kişisel verinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin re’ sen karar alabilecek ve seçmiş olduğu kategoriye göre kullanacağı yöntemi de serbestçe belirleyebilecektir. Ayrıca Yönetmelik’in 13. maddesi kapsamında ilgili kişinin başvuru esnasında kendisine ait kişisel verinin silinmesi, yok edilmesi yahut anonim hale getirilmesi kategorilerinden birini seçmesi halinde de ilgili kategoride kullanılacak yöntemler konusunda JÜTESAN ALÜMİNYUM serbesti içinde olacaktır.

6. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

JÜTESAN ALÜMİNYUM kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca saklar. Mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye riayet edilir. Mevzuatta öngörülmüş bir süre olmaması halinde kişisel veriler EK 1’deki tabloda yer alan kişisel verilerin tutulması için azami süre boyunca saklanacaktır. Bu süreler; JÜTESAN ALÜMİNYUM ’nın veri kategorileri ve veri sahibi kişi grupları değerlendirilerek; bu değerlendirme sonucu elde edilen verilerin kanunlarda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlayacak ve azami Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan zamanaşımı süresi (10 yıl) gözetilerek belirlenmiştir.

Bu sürelerin sona ermesi dolayısıyla silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı durumda JÜTESAN ALÜMİNYUM bu tarihi takip eden ilk periyodik imha işlerinde kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanır. ’

7. ŞİRKET PERİYODİK İMHA SÜRELERİ

Yönetmeliğin 11. Maddesi gereğince Firmamız periyodik imha süresini altı ay olarak belirlemiştir. Buna göre firma bünyesinde her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir. Söz konusu sistemlerde bilgilerin tekrar geri getirilmeyecek şekilde, verilerin kaydedildiği varsa evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi araçlardan geri dönüştürülmeyecek şekilde silinecektir.

8. PERSONEL

Kanun kapsamında JÜTESAN ALÜMİNYUM veri sorumlusu sıfatıyla, Yönetmelik’in 11. maddesinin 1, fıkrasına dayanarak, Kanunun veri saklama ve imha süreci uygulanması bakımından yükümlülükleri yerine getirilecek personelin unvanları, birimleri ve görev tanımları Saklama ve İmha Politikası Ek-2’de yer alan tablo ile belirlenmiştir.

Sınırları belirlenmiş bu kişiler Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında kendi yetki sınırları içinde gerçekleşen işlem ve eylemlerden sorumludur. Özellikle Kollukta, Savcılıklarda, kamu kurumlarında ve mahkemelerde JÜTESAN ALÜMİNYUM ’y1 temsil etme ile ifade vermeye yetkili olarak JÜTESAN ALÜMİNYUM Kişisel Verileri Koruma Komitesi Başkanı seçilmiştir. Her bir departman sorumlusu, departmanlardaki ilgili kullanıcıların Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan Saklama ve İmha Politikası ve Kişisel Veri Politikasına uygun davranıp davranmadığını denetlemekle yükümlü olacaktır. Tüm departman sorumluları belirtilen periyodik imha sürelerinde işbu Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda gerçekleştirdiği işlemleri JÜTESAN ALÜMİNYUM Kişisel Verileri Koruma Komitesi Başkanı’na raporlayacaktır. Bu raporlar için yapılan çalışma sonuçlarında çıkan karar uygulamaya konulacaktır.

9. REVİZYON VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

Saklama ve İmha Politikası’ nın değiştirilmesi, yürürlükten kaldırılması halinde yeni düzenleme JÜTESAN ALÜMİNYUM internet sitesinden ilan edilecektir.

10.YÜRÜRLÜK

Bu Saklama ve İmha Politikası yayınlandığı …/…/… tarihinde yürürlüğe girer.

EKLER

EK l-Veri Saklama ve İmha Süreleri

EK 2- Kişisel Veri Saklama, İmha ile Görevli Personel Tablosu EK 3- Kişisel Verileri Koruma Komitesi İç Yönergesi

EK 3- Kişisel Verileri Koruma Komitesi İç Yönergesi

Ek 1- Veri Saklama ve İmha Süreleri

Veri Kategorisi

Saklama Süresi

İmha Süresi

Kimlik

İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin

sonlanmasından itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden

ilk periyodik imha süresinde

İletişim

İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin

sonlanmasından itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden

ilk periyodik imha süresinde

Konum

İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin

sonlanmasından itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden

ilk periyodik imha süresinde

Özlük

İstihdam ın sonlanmasından itibaren

10 yıl

Saklama süresinini takip eden

ilk periyodik imha süresinde

Hukuki İşlem

Yargı kararının kesinleşmesinden

itibaren 5 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden

ilk periyodik imha süresinde

Müşteri İşlem

İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin

sonlanmasından itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden

ilk periyodik imha süresinde

Fiziksel Mekân Güvenliği

2 hafta

Saklama süresinin bitimini takip eden

ilk periyodik imha süresinde

İşlem Güvenliği

İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin

sonlanmasından itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden

ilk periyodik imha süresinde

Finans

İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin

sonlanmasından itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden

ilk periyodik imha süresinde

Mesleki Deneyim

İstihdam ın sonlanmasından itibaren

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden

ilk periyodik imha süresinde

Sağlık Bilgileri

15 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden

ilk periyodik imha süresinde

Ceza Mahkûmiyeti Ve

Güvenlik Tedbirleri

İstihdam ın sonlanmasından itibaren

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden

ilk periyodik imha süresinde

EK 2-Kişisel Veri Saklama ve İmha Sürecinde Yer Alan Personelin Unvanları, Birimleri Ve Görev Tanımlar

PERSONEL

GÖREV

SORUMLULUK

Personel Sorumlusu

Uygulama sorumlusu

Görevi içindeki süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi

İdari Mali İşler Sorumlusu

Uygulama sorumlusu

Görevi içindeki süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi

 

Uygulama sorumlusu

Görevi içindeki süreçlerin

Saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi

EK 3- JÜTESAN ALÜMİNYUM PROFİL İMALAT SAN.VE TİC. A.Ş.

Kişisel Verileri Koruma Komitesi İç Yönergesi

JÜTESAN ALÜMİNYUM PROFİL İMALAT SAN.VE TİC. A.Ş.

TEDARİKÇİ AYDINLATMA ve GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ

TARAFLAR

Şirket: JÜTESAN ALÜMİNYUM PROFİL İMALAT SAN.VE TİC. A.Ş.

Adres:

Tedarikçi Şirket:

Adres:

İşbu Tedarikçi Kişisel Verileri Korunması ve Gizlilik Taahhütnamesi (“Taahhütname”), yukarıda bilgileri verilen Şirket ve Tedarikçi Şirket (“Firma”) arasında yapılmıştır. Aksi yazılı olarak bildirilmedikçe yukarıda yazılı adresler kanuni tebligat adresleridir.

İşbu Taahhütname, Firma’nın Şirket’e ait 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“Kanun”) kapsamında, her türlü veri kaynağından elde ettiği kişisel verileri ve diğer gizli bilgileri tanımlamak, bilgilendirmek, kişisel veri ve gizli bilgilerin korunmasına yönelik alması gereken önlemleri ve ifşa durumunda müeyyideleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

1. Konusu

Taahhütname’ nin konusu, taraflar arasında tesis edilen gizlilik ilkesi kapsamında, 6698 sayılı Kanunda öngörülen yazılı veya sözlü, görsel, manyetik veya herhangi başka bir ortamda bulunan Şirket’e ait “kişisel veri”, “özel nitelikli kişisel veri” ile “gizli bilgilerin korunmasıdır. Koruma mükellefiyeti Firma’nın kendisi, işçileri, iş ortakları, müşterileri, tedarikçileri ya da çalışanları ile ifşa edilen üçüncü kişileri kapsar.

2. Kişisel Veri ve Gizli Bilgi’nin Korunması

Firma Şirket’in kişisel veri sahiplerine ait elde ettiği kişisel verileri (Adı soyadı, T.C. kimlik numarası, geçici T.C. kimlik numarası, tabiiyeti, ülke, şehir, pasaport numarası, verildiği yer ve tarihi, medeni hal, cinsiyeti, oto plaka numarası, şirket, mesleği, adres, e posta adresi, telefon numarası, beraberindeki eş ve çocukların adı-soyadı, doğum tarihi, yakınlık derecesi, ödeme bilgileri, araç plaka numarası, oda bilgileri, giriş çıkış kayıt bilgilerini kayıt işlemleri; aktivite resim ve bilgileri, talep veya şikâyet verileri, web site verileri, işlem güvenliği bilgileri, kamera kayıtları vd.) hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla kişisel verinin niteliğine göre uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almakla yükümlüdür. Firma, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur. Firma ve yetkisi altında faaliyet gösteren kişiler, kişisel verileri ancak ve sadece Şirket’in ileteceği isteklere uygun olarak işlemekle yükümlüdür. Firma, sözleşmeye konu kişisel verileri, bir alt işverene aktarması gereken hallerde, veri aktaranı ispat edilebilir şekilde bilgilendirmeli ve onayını almalıdır. Firma alt işveren ile yapacağı sözleşmenin, asgari olarak Şirket ile Firma arasındaki sözleşme ve bu taahhütnamedeki hükümleri içermesi şattır.

Firma; kişisel verileri 6698 sayılı Kanuna ve Şirket ile arasındaki sözleşmeye uygun olarak işler, herhangi bir sebeple Kanuna ve sözleşmeye uygunluk sağlanamazsa, veri aktaranı konu ile ilgili derhal bilgilendirir. Bu durumda Şirket’in Firma’ ya kişisel veri aktarımını askıya alma ve sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacağını kabul eder.

3. Kişisel Veri ve Gizli Bilgi Tanımına Girmeyen Bilgiler

Firma’nın gizli tutma yükümlülüğü olmadığı döneme ait, önceden edinilen bilgiler; Firma’nın kusuru söz konusu olmaksızın kamuya mal olmuş bilgiler; Yasal düzenlemeler, verilmiş mahkeme kararı, idari karar gereğince açıklanması gereken bilgiler; Kişisel verilerden Kanun kapsamı dışında tutman bilgiler gizlilik yükümlülüğü dışındadır.

Firma; aktarılan kişisel verilere ilişkin olarak adli bir makamdan gelen talepleri, derhal Şirket’e bildirir. Bu durumda veri aktaranın talebin niteliğine göre sözleşmeyi askıya alma veya feshetme hakkına sahip olacağını kabul eder.

Şirket’e ait gizli bilgilere ait haklar Şirket’in mülkiyetindedir, bu bilginin ifşa edilmesi, ifşa eden tarafa herhangi bir hak vermez. Firma, Şirket’in gizli bilgisinin değerli ticari sırları içerdiğini ve Şirket’in ticari sırlarını vermek gibi bir yükümlülüğü olmadığını kabul eder. Şirket gizli bilgisinin tamlığı, doğruluğu, kesinliği hakkında bir garanti veremez.

4. Önlemler

Firma, sözleşme kapsamında Şirket’ten gelen soruları mümkün olan en kısa sürede usulüne uygun olarak cevaplandırır ve aktarıma konu kişisel verilerin işlenmesi hususunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu karar ve görüşlerine uyar.        Firma, veri aktaranın, taahhüt ve yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğine yönelik Şirket’in denetim yapma ve yaptırma yetkisine sahip olduğunu kabul eder ve bu yönde gerekli kolaylığı sağlar.

Eğer Firma, Şirket’in kişisel veri ve gizli bilgisini yetkisiz ifşa ettiğini öğrenirse Şirket’e derhal ve yazılı olarak bilgi verir. Bu sebeple oluşabilecek zararları azaltmak için tüm çabayı gösterir. Firma, Şirket’in bu sebeple maruz kaldığı tüm zarar ve ziyanı karşılamaya peşinen kabul ve taahhüt eder. Firma, işbu Taahhütname’ ye aykırı davranışlar için en az … TL para cezası ödemeyi ve Şirket tarafından hesaplanacak olan diğer zararın tazminini de ayrıca ödemeyi taahhüt eder.

5. Gizli Bilginin İadesi

Tüm kişisel veri ve gizli bilgiler ticari ilişkinin ya da Taahhütname’ nin sona ermesi halinde, aktarıma konu kişisel verileri yedekleri ile birlikte Şirket’e geri göndereceğini ya da kişisel verileri tamamen yok edeceğini, mevzuatta veri alıcısının bu yükümlülüğü yerine getirmesini engelleyen hükümler varsa, aktarıma konu kişisel verilerin gizliliğini güvence altına almak için gerekli idari ve teknik tedbirleri alacağını ve veri işleme faaliyetini durduracağım kabul eder. Taraflar arasında bu hususta ileride doğacak iş ilişkileri müzakere edilip uygulanacak ayrı bir Taahhütnamenin konusunu oluşturur. İade edilen her türlü bilginin, kopyalandığı, çoğaltıldığının tespiti durumunda 5. maddede belirtilen cezai müeyyide uygulanır.

6. İfşaya İzin Verilmesi

Firma, Kanunda açıkça belirtilen haller dışında kişisel veri ve gizli bilgiyi herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz ve ifşa edemez, görsel ya da yazılı medya aracılığıyla referans olarak gösteremez. Gizlilik yükümlülüklerinin tek istisnası 3. madde ile tespit edilen haller ile karşı tarafın yazılı izni olmasıdır.

7. Diğer Konular

İki orijinal nüsha olarak düzenlenen bu Taahhütname’ nin damga vergisinden, taraflar kendi nüshasından sorumludur. Taahhütname maddelerinden herhangi bir veya birkaç maddesi geçersiz sayılır ya da iptal edilir veya uygulanmazsa, bu durum diğer maddelerinin geçerliğine etkilemez.                                                                                                                          

İşbu Taahhütname sebebiyle çıkacak tüm uyuşmazlıklarda İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Taraflar, aralarında ki tüm bildirimleri yazılı yapar. Taahhütname taraflar ve halefleri için bağlayıcıdır.

Bu Taahhütname ya da buradaki herhangi bir hak tamamen ya da kısmen devir konusu olamaz.                                       İşbu Taahhütname …/.../...... tarihinde imzalanmış olup, tarafların gizlilik ve kişisel verilerin korunma yükümlülükleri, aralarındaki iş ilişkisi süresince, bu ilişkinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde herhangi bir süre ile sınırlı kalmadan, yürürlükte kalır.

Firma adına:                                                                        Şirket adına:

Adı Soyadı:                                                                           Adı Soyadı:

Açık Adres:                                                                           Açık Adres:

İrtibat Numarası:                                                                  İrtibat Numarası:

E-posta:                                                                                 E-posta:

İmza/Kaşe                                                                             İmza/Kaşe

JÜTESAN ALÜMİNYUM PROFİL İMALAT

SAN.VE TİC. A.Ş.

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYANI

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Jütesan Alüminyum Profil İmalat San.Ve Tic. A.Ş.(“Jutesan Aluminyum”) tarafından hazırlanmıştır.

MERSİS Numarası:

Adresi:

Telefon:                                                     Faks:                                                 E-mail:

Jutesan Aluminyum, çalışanlara ait: ad, soyad, anne-baba adı doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, TC. kimlik kartı, sürücü belgesi, TC. kimlik no, pasaport numarası, geçici TC. kimlik numarası, cinsiyet, e-posta adresi, iletişim adresi kayıtlı elektronik posta adresi (kep), cep/telefon no, lokasyon, mal bildirim bilgileri, bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları, askerlik durumu, referans bilgileri, hukuki işlem, görsel ve işitsel kayıtlar, kamera kayıtları, risk yönetimi, banka hesap numarası, IBAN numarası, diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri, fotoğraf, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, çocuk sayısı, aile cüzdanı, eş çalışma bilgileri, çocuk eğitim ve yaş bilgileri, departmanı, çalışma şekli, mesleği, çalışılan son şirket bilgileri, meslek kartı bilgileri, kişisel sağlık bilgileri, engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, reçete bilgileri, aile bireyi veya yakını doğum ve ölüm belgeleri, IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri, imza, başvuru formu doldurulma bilgileri, olay yönetimi bilgisi, otomatik katılımlı BES, sosyal güvenlik kurumu verileri, denetim ve teftiş bilgileri, talep/şikayet yönetimi bilgisi, araç bilgileri, uyum bilgileri; acil durum yönetimi, bilgi güvenliği, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin, eğitim faaliyetlerinin, erişim yetkilerinin, finans ve muhasebe işlerinin, görevlendirme süreçlerinin iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin, iletişim faaliyetlerinin, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin, mal/hizmet satın alım, mal/hizmet satış, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin, ücret politikasının, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, talep/şikayetlerin takibi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, veri sorumlusu meşru menfaati” hukuki sebebine dayanarak çalışan özlük dosyası oluşturma, bina giriş çıkışlarının takibi, denetim ve teftiş faaliyetleri, mevzuat ve prosedürlere uygunluk, mahkeme ve diğer uyuşmazlıklarda avukat tarafından adli makam ve dava dosya takibi, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, ücret ve avans ödemeleri, personel devam kontrol sistemi, şirket araçlarının izlenmesi, mal hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, iş, ürün geliştirme, kalite yönetim sürecinin yürütülmesi; “açık rızanın alınması” hukuki sebebine dayanarak etkinlik düzenleme ve yürütme, çalışan iletişim faaliyetleri, çalışan memnuniyet anketi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi (gelişim ve kariyer çalışmaları) faaliyetlerinden sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır.

Yukarıda belirlenen amaçlarla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını http://jutesanaluminyum.com.tr/ adresinde bulunan Jutesan Aluminyum Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu’nu Jutesan Aluminyum’a ileterek yapabilir.

AYDINLANMA BEYANI

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, Jutesan Aluminyum Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.

Veri Sahibi Adı Soyadı  :......................................                     T.C. Kimlik No: ...................................

Tarih           :..../...../...........                                                                             İmza

AÇIK RIZA BEYANIM

Veri sorumlusunun sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, açık rızanın alınması, veri sorumlusu meşru menfaatinden kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesini;

Açık Rızam ile Kabul Ediyorum                                       

Veri Sahibi Adı Soyadı  :......................................                   T.C. Kimlik No: ...................................

Tarih           :..../...../...........                                                                          İmza

JÜTESAN ALÜMİNYUM PROFİL İMALAT

SAN.VE TİC. A.Ş.

ÇALIŞAN KVKK GİZLİLİK MUVAFAKATNAMESİ

Jütesan Alüminyum Profil İmalat  San.Ve Tic. A.Ş.’de (“Jutesan Aluminyum”) çalışanı (“Çalışan”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Çalışanlara Ait Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni, Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesine İlişkin İmha Politikası, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Gizlilik kapsamında iş sözleşmenizin eki olarak işbu Muvafakatname alınmakta ve aykırı hareket halinde disiplin işlemi belirlenmektedir.

Yukarıda belirtilen belgeleri okuduğumu ve anladığımı, belirlenen usul ve esaslara uygun hareket edeceğimi,

Çalışırken edindiğim gizliliği, bütünlüğü ya da kullanılabilirliği korunması gerektiren hassas bilgi ve belgelerin niteliği gereği;

 • Görevim ve sorumluluklarım nedeniyle işveren veya bağlı şirketler gurubunun diğer şirketlerinde iş sözleşmesi süresince yaptığım işten veya başka bir nedenle öğrendiğim her türlü bilgiyi korumayı, gizli tutmayı ve saklamayı,
 • Edindiğim bilgiyi, iş sözleşmesi dışında herhangi bir sebeple kullanmama, herhangi bir üçüncü şahıs (işverenin diğer personeli de dahil) veya kuruluşa, iş bu sözleşme sona erse dahi, açıklamamayı,
 • İşverene ait ticari sırlar, mali bilgiler, müşteri bilgileri, materyaller, uygulamalar, dokümanlar, bilgisayar ve telekomünikasyon sistemleri (donanım ve yazılım), tasarımlar, teknikler, metodlar, sistemler, formüller, kavramlar, endüstriyel tasarımlar, marka-patent bilgileri gibi tüm varlıklar ile çalışma süreleri içerisinde edindikleri bilgiler ve/veya yapmış oldukları tüm faaliyetler, anlaşmalar ve geliştirdikleri ürünlerin gizli kalacağını ve işverenin mülkiyeti olduğunu,
 • Şirket tarafından, tarafıma yapılacak olan, aylık maaş ödemeleri ile prim, ikramiye vb. ek gelirlerimi, hiçbir suretle şirkette çalışan başka bir çalışma arkadaşımla ve/veya üçüncü bir şahısla paylaşmayacağımı, bu bilgilerin şirket ile kendi aramızda özel bilgiler olduğunu,
 • Bilgi ve belgeleri istemeye kanunen açıkça yetkili kişi ve mercilere, görevin gerektirdiği durumlar haricinde sunmamayı,
 • Gizli bilgi ve belgeleri kişisel ve özel çıkarlar için veya üçüncü taraflar yararına çalışılan süre içinde veya sonrasında kullanmayacağımı, açıklamayacağımı ve yayımlamayacağımı,
 • İşveren ve işverenin müşterilerine ait her türlü sırlarını saklamayı, işverene zarar verecek davranışlardan kaçınmayı, bu yükümlülüğe uymamam nedeniyle işverenin uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararları tazmin etmeyi,

Kabul ve taahhüt ederim.

Kabul ve taahhüt edilen bu hususlara aykırı hareket edilmesi halinde, fiilin ağırlığına bağlı 4857 sayılı İş Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında, sözleşme feshi dahil diğer disiplin işlemleri uygulanır.

İş Sözleşmesinin devamı niteliğinde olan bu Gizlilik Muvafakatnamesi, taraflarca iki suret olarak düzenlenip, okundu ve aynen kabulle imzalandı. (…/…./…..)

Çalışan

Adı Soyadı:

T.C. Kimlik No:

İmza:

İşveren

JÜTESAN ALÜMİNYUM PROFİL İMALAT SAN.VE TİC. A.Ş.

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

JÜTESAN ALÜMİNYUM PROFİL İMALAT SAN.VE TİC. A.Ş. (“JÜTESAN ALÜMİNYUM”) çalışan adayı/stajyer/öğrenci olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), kamera kayıt sistemleri ve elektronik iletişim kapsamında veri kaynaklarımızdan elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, JÜTESAN ALÜMİNYUM Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Saklama ve İmha Politikası usul ve esaslarıyla işlemekte ve gizli tutmaktayız. Bu belge ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve aşağıda bilgilerimizi sunduğumuz veri sorumlusu sıfatıyla onayınızı istemekteyiz.

Unvan:

JÜTESAN ALÜMİNYUM PROFİL İMALAT SAN.VE TİC. A.Ş.

MERSİS Numarası:

 

Adresi:

           

Telefon:

 

Faks:

 

E-mail:

 

Çalışan aday/stajyer/öğrencilerin: Kimlik, iletişim, konum, özlük, imza, hukuki işlem, fiziksel mekân güvenliği, risk yönetimi, mesleki deneyim, işlem güvenliği, beden ölçüleri, sağlık bilgileri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, aile bilgileri, çalışma verileri, imza, web sitesi kullanım verileri, sigorta bilgileri veri kategorisi içindeki Politika ekinde belirtilen kişisel verilerinizi;

İşe alım başvuru, seçme, yerleştirme, iş sözleşmesi süreçleri başta olmak üzere Politika’ da belirlenen amaçlara bağlı, Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlemekteyiz.

Saklama ve İmha Politikasında öngörülen süreler boyunca, gereken her türlü teknik ve idari tedbirler alarak özenle korumakta, başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde 6 ay içerisinde silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.

Korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri almakta ve kontrolleri yapmaktayız. Yukarıda belirlenen amaçlarla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yönetim kurulu üyeleri ile paylaşabilmekteyiz.

JÜTESAN ALÜMİNYUM’ da güvenlik, giriş ve çıkışların kontrol edilmesi amacıyla görüntülü kamera sistemleri bulunmakta, işyerinde geçirdiğiniz süre boyunca ve dış mekânlarda kayıt altına alınmakta, görüntü kayıt sistemleri ile yöneticilerin belirlediği üçüncü kişilerce takip edilebilmektedir. İş başvuru sonuçlarınızı, elektronik iletilere izin vermeniz halinde iletişim bilgileriniz üzerinden bildirmekteyiz.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Politika' da düzenlendiği şekilde, Başvuru Formunu JÜTESAN ALÜMİNYUM’ a ileterek yapabilirsiniz.

JÜTESAN ALÜMİNYUM Kişisel Verilerin Korunması ve işlenmesi Politikası, Kişisel Veri Saklama ve imha Politikası, Başvuru Formu için İnternet sitesinden ulaşabilirsiniz.

AÇIK RIZA BEYANIM

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, JÜTESAN ALÜMİNYUM Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Saklama ve İmha Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan eder; Veri sorumlusunun güvenlik, denetim, sağlık gibi meşru menfaatler, sözleşme ya da kanundan kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine, ticari elektronik ileti almayı;

Açık Rızam ile Kabul Ediyorum                   Kabul Etmiyorum

Veri Sahibi      Adı Soyadı: .........................................  Tarih: ........./......../..................     İmza:

JÜTESAN ALÜMİNYUM PROFİL İMALAT

SAN.VE TİC. A.Ş.

İNTERNET SİTESI ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni Hakkında

JÜTESAN ALÜMİNYUM PROFİL İMALAT SAN.VE TİC. A.Ş.(“Jutesan Aluminyum”) olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında, deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı uygulamalardan (çerezler) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere diğer mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu  Çerez  Aydınlatma  Metninin  amacı,  (http://jutesanaluminyum.com.tr/) internet  sitesinin  (“Site”)  yayını  sırasında,  Site  kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri  Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımına bağlı elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak bilgi vermektir. Bu bilgilendirme ile, Site’de hangi amaçlarla hangi tür çerezler kullanıldığı, bu çerezleri nasıl kontrol edilebileceği açıklanmaktadır.

Kişisel verilerin Jutesan Aluminyum tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi,

(http://jutesanaluminyum.com.tr/ adresinde yer alan Jutesan Aluminyum Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda bulunmaktadır.

Çerezlerin Kullanım Amaçları

Jutesan Aluminyum, Site’de çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezlerle kişisel veriler işlenmektedir. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

  Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek: Oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması gibi, kolaylaştırıcı fonksiyonlar üstlenmektedir.

  Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak: Site’nin üzerinde çalıştığı  farklı  sunucuların  entegrasyonu,  Site’yi  ziyaret  edenlerin  sayısının  tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarını kolaylaştırılan uygulamalardır.

Kanun’un 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde, mevzuat  uyarınca gerekli olan hallerde  rıza doğrultusunda, aksi hallerde rıza alınmaksızın yukarıdaki  amaçlar  doğrultusunda işlenebilir. Jutesan Aluminyum olarak, aydınlatma metni  kapsamındaki  kişisel  veriler  yukarıda  belirtilen  amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilere, kanunen yetkili kamu  kurumlarına ve özel kişilerle  paylaşılabilir.  Verilerin  aktarıldığı  taraf, bu  kişisel  verileri dünyanın her yerindeki sunucularda saklayabilir.

Site’de Kullanılan Çerezler

Site’de  kullanılan  farklı  türdeki  çerez aşağıdadır.  Site’de  hem  birinci  parti çerezler (ziyaret edilen Site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezler (ziyaret edilen site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Zorunlu Çerezler

Belli çerezlerin kullanımı Site’nin doğru çalışması için zorunludur. Site’de oturum açıldığında devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, Site’de bir sayfadan diğerine geçişinde etkin olan oturumun devam etmesini sağlamaktadır.

Performans ve Analiz Çerezleri

Bu çerezler sayesinde Site kullanımı ve performansı analiz edilerek sunulan hizmetler daha iyi hale getirilmektedir. Ziyaretçilerin en çok hangi sayfaları  görüntülediği, Site’nin gerektiği  gibi  çalışıp  çalışmadığı, olası  problemleri çerezler tespit etmektedir.

Çerez

Açıklama

_ga

Google Analytics tarafından kullanıcı ziyaretinin amacını değerlendirmek için kullanılır ve web sitesi yöneticileri için web sitesi etkinliğiyle ilgili raporlar oluşturur ve müşteri deneyimini iyileştirmeyi amaçlar.

_gid

Google Universal Analytics ile ilişkilidir. Bu yeni bir tanımlama bilgisidir Google tarafından herhangi bir bilgi sağlanmamıştır. Görüldüğü kadarıyla ziyaret edilen her bir sayfa için benzersiz bir değer kaydeder ve günceller.

ASP.NET_SessionId

Bu çerez sadece bir giriş alanındaki web siteleri üzerinde kullanılır. Web sitesinde gezinti sırasında sınırlı bir oturum süresi içerisinde aynı tarayıcıdan gelen talepleri tanımlamak için gereklidir. (Tarayıcınızı kapattığınızda sona erer.)

PHPSESSID

PHP'ye özgüdür ve web sitelerinin serileştirilmiş durum verilerini depolamasını sağlar. Bir kullanıcı oturumu oluşturmak ve durum verilerini , genellikle bir oturum çerezi olarak adlandırılan geçici bir çerez aracılığıyla geçirmek için kullanılır. (Tarayıcınızı kapattığınızda sona erer)

_utma

Google Analytics tarafından oluşturulan bu birinci taraf çerez, kullanıcıları ve oturumları ayırt etmek için kullanılır ve websitesinin trafiği hakkında istatistikler oluşturur.

_utmb

Google Analytics tarafından oluşturulan bu birinci taraf çerez, kullanıcının isteğini işleme almak ve websitesi trafiği hakkında istatistikler oluşturmak için kullanılır.

_utmc

Bu tanımlama bilgisi, Google Analytics tarafından yeni ziyaretçileri belirlemek için kullanılır.

_utmt

Google Analytics tarafından oluşturulan bu birinci taraf çerez, kullanıcının isteğini işleme almak ve websitesi trafiği hakkında istatistikler oluşturmak için kullanılır.

_utmz

Bu tanımlama bilgisi, Google Analytics tarafından kullanıcı ziyaretinin amacını değerlendirmek için kullanılır ve web sitesi yöneticileri için web sitesi etkinliğiyle ilgili raporlar oluşturur ve müşteri deneyimini iyileştirmeyi amaçlar.

Çerezlerin Kullanımı ve  Kontrolü

Tarayıcının ayarları değiştirilerek çerezlere ilişkin tercihleri kişiselleştirilebilir. Bu kapsamda aşağıdaki bağlantılardan faydalanılabilir.

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-

settings-on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Veri Sahibi  Hakları

Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kşisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel  verilerin  işlenme  amacını  ve  bunların  amacına  uygun  kullanılıp  kullanılmadığını

öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun  ve  ilgili  diğer  kanun  hükümlerine  uygun  olarak  işlenmiş  olmasına  rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Söz konusu haklara ilişkin talepler, (http://jutesanaluminyum.com.tr/) adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu belgesinde belirtilen yöntemlerle Jutesan Aluminyum’e iletilmesi halinde başvurular en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Jutesan Aluminyum’in KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Jutesan Aluminyum olarak Site’de ki  çerezleri  kullanmaktan vazgeçebilir, türlerini veya fonksiyonlarını   değiştirebilir, Site’ye   yeni   çerezler eklenebilir.

Aydınlatma metninin hükümlerini Jutesan Aluminyum dilediği zaman değiştirebilir. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilen her türlü değişiklik sitede yayınlanmakla yürürlük  kazanır. Son  güncelleme tarihi metnin başındadır.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Jutesan Aluminyum tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

JÜTESAN ALÜMİNYUM PROFİL İMALAT

SAN.VE TİC. A.Ş.

 

Docx-KVKK

JÜTESAN ALÜMİNYUM PROFİL İMALAT SAN.VE TİC. A.Ş.

KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

JÜTESAN ALÜMİNYUM PROFİL İMALAT SAN.VE TİC. A.Ş. (“JÜTESAN ALÜMİNYUM”) “veri sorumlusu” sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi gereğince, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak, kamera kaydı kişisel verilerinizi elde etme, kaydetme, depolama, muhafaza etme, açıklama, aktarma, devralma, elde edilebilir hâle getirme, sınıflandırma ya da kullanılması engellenme vb. şekillerde özenle işleyerek korumaktayız. Bu konuda, özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin korunmasına önem vermekteyiz. Bu bilinçle, veri sorumlusu sıfatıyla, gerekli bilgileri aşağıda sunmaktayız.

İşlenecek Kişisel Veriler

JÜTESAN ALÜMİNYUM içerisinde belli konumlarda bulunan sesli ve/veya görüntülü kamera kayıtları ile sizlerin kişisel verileri yasalar ve açık rızasına bağlı kaydedilmekte ve işlenmektedir. Kanunların gerekli kaldığı ve/veya ihtiyaç duyulduğu hallerde bu bilgilere yenileri ilave edilebilir ve/veya değişiklik yapılabilir.

Kamera Kayıtlarının Elde Edilme Yöntemleri

Kamera kaydı kişisel verilerinizi, JÜTESAN ALÜMİNYUM içerisinde belli konumlarda bulunan kameralar ile 7 gün 24 saat süre ile elde etmekteyiz.

Kamera Kayıtlarının İşlenme Amacı

Kamere kayıtları kişisel verilerinizi:

* JÜTESAN ALÜMİNYUM içi güvenliğin sağlanması, bina ve tesislerin yapılan girişlerin kontrol edilebilmesi,

* Verimliliğinin arttırılması,

* JÜTESAN ALÜMİNYUM ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, ticari, teknik güvenliğinin sağlanması,

* İş ilişkisinin ispatlanması, iş sağlığı ve güvenliği esaslarının uygulanabilmesi, kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışma koşullarının belirlenmesi,

Amaçlarıyla sınırlı işlemekteyiz. Güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, bu amaçlara ulaşmak için uygulanmakta, kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda izlemeye tabi tutulmamaktadır.

Kamera Kayıtlarının Aktarımı ve Korunması

Kişisel verilerinizi, yukarıda sayılan yasal düzenlemeler ve diğer mevzuat düzenlemeleri uyarınca ve yine yukarı- da açıklanan amaçlarla, idari ve teknik güvenlik önlemleri sağlanarak; Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, yönetim kurulu üyeleri, özel sigorta şirketleri, denetçiler, danışmanlar, sözleşmeli hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşa- bilmekteyiz. Kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılmaktadır.

Kanunun 5. maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Görüntülere yalnızca yetkili kişilerin bilgisayarlarından ulaşılabilmektedir. Verilerin korunması amacıyla gerekli tüm teknik önlemler alınmaktadır.

Kamera Kayıtlarının Güvenliği ve Saklanma Süresi

Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Kamera kayıtları 10 gün süre ile özenle korunmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanunun 7. maddesinin 1. fıkrasına göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Talep Edebileceği Haklar

Kişisel veri sahibi olarak:

* Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

* Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

* Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

* Kişisel verilerle ilgili değişiklilerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahiptir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınızın Kullanması

Haklarınızı kullanmaya yönelik başvuruları, JÜTESAN ALÜMİNYUM adresinden ulaşılan Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu doldurulup, Form’ da yapılan açıklamalara uygun şekilde ileterek yapabilirsiniz.

Talepler niteliğine göre, en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz sonuçlandırılır; ancak işlerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ilgili taraftan ücret talep edilebilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin detaylı bilgilere JÜTESAN ALÜMİNYUM adresinde yer alan JÜTESAN ALÜMİNYUM PROFİL İMALAT SAN.VE TİC. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

JÜTESAN ALÜMİNYUM hakkında bilgiler aşağıda belirtilmektedir.

Unvanı

 

JÜTESAN ALÜMİNYUM PROFİL İMALAT SAN.VE TİC. A.Ş.

Mersis Numarası

   

Adresi

   

Telefonu

   

Fax

   

E-posta adresi

   

Kayıtlı e Posta (KEP)

   

AÇIK RIZA BEYANIM

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; bu metni, JÜTESAN ALÜMİNYUM Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı; JÜTESAN ALÜMİNYUM tarafından kamera kaydı kişisel verilerinin yukarıdaki şartlarda işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına,

Açık Rızam ile Kabul Ediyorum                   Kabul Etmiyorum       

Veri Sahibi

Adı Soyadı:

Tarih: ……/……. / ……..

İmza:

JÜTESAN ALÜMİNYUM

BİNAMIZ İÇERİSİNDE,

GÜVENLİĞİN

SAĞLANMASI AMACIYLA,

7 GÜN 24 SAAT KAMERA SİSTEMLERİ İLE

İZLEME YAPILMAKTA VE KAYIT ALTINA

ALINMAKTADIR.

Detaylı Bilgi İçin;

JÜTESAN ALÜMİNYUM

JÜTESAN ALÜMİNYUM PROFİL İMALAT SAN.VE TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE

İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

 

Hedef Kitle: JÜTESAN ALÜMİNYUM PROFİL İMALAT SAN.VE TİC. A.Ş. tarafından kişisel verileri işlenen gerçek kişiler.

Hazırlayan: JÜTESAN ALÜMİNYUM PROFİL İMALAT SAN.VE TİC. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Komitesi

Versiyon: 1.0

Onaylayan: JÜTESAN ALÜMİNYUM PROFİL İMALAT SAN.VE TİC. A.Ş. tarafından onaylanmıştır.

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ                                                                                                                                                                                                  

1. 1. Amaç                                                                                                                                                                                

1.2. Kapsam                                                                                                                                                                                    

1.3. Dayanak                                                                                                                                                                                    

1.4. Tanımlar                                                                                                                                                                                    

2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONULARI                                                                                                                          

2. 1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması                                                                                                                              2.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması                                                                                                                           2.3. Kişisel Verilerin Korunması ve işlenmesi Bilincinin Geliştirilmesi                                                                              

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ                                                                                                                                        

3.1. Kişisel Verilerin Mevzuata Uygun işlenmesi                                                                                                                           

3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları                                                                                                                                        

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi                                                                                                                          

3.4. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması                                                                                                                                          

3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması                                                                                                                                                        

4. KİŞİSEL VERİ ENVANTER PARAMETRELERİ                                                                                                                            

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER                                                                                          

6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI                                                                                                                            

7. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI                                                                  

7. 1. Kişisel Veri Sahibinin Haklan                                                                                                                                          

7.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması                                                                                                                            

7.3. Jutesan Aluminyum 'un Başvurulara Cevap Vermesi                                                                                                              

7.4. Kişisel Veri Sahihinin Başvurusunun Reddedilmesi                                                                                                              

7.5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kuruluna Şikâyette Bulunma Hakkı                                                                                  

8. YÜRÜTME                                                                                                                                                                                    

9. YÜRÜRLÜK ve İLANI                                                                                                                                                                      

EK 1- Veri Kategorileri ve Kişisel Veriler                                                                                                                                          

EK 2- Kategorik Kişisel Veri İşleme Amaçlar                                                                                                                            

EK 3- Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçlan                                                                                              

JÜTESAN ALÜMİNYUM PROFİL İMALAT SAN.VE TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1. GİRİŞ

JÜTESAN ALÜMİNYUM PROFİL İMALAT SAN.VE TİC. A.Ş. (“JÜTESAN ALÜMİNYUM”) Sektörde, yaygın market zincirlerinde, kaliteli ürünleri, en uygun fiyatla sunarak, müşteri memnuniyetini sağlamaktayız.

JÜTESAN ALÜMİNYUM yürüttüğü faaliyetlerde kişisel verilerin korunmasına Önem vermekte olup iş ve işlemlerinde öncelikleri arasında kabul etmektedir. JÜTESAN ALÜMİNYUM Kişisel Verilerin Korunması ve işlenmesi Politikası (“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nca (“Kanun”) belirlenen kişisel veri işleme usul ve esaslarının JÜTESAN ALÜMİNYUM organizasyon ve iş süreçlerinin uyumuna yönelik temel düzenlemedir. JÜTESAN ALÜMİNYUM bu Politika prensipleri doğrultusunda, üst düzey sorumluluk ve bilinciyle kişisel verileri işlemekte ve korumakta, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır.

  1. Amaç

Bu Politikanın amacı. Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen usul ve esasları, JÜTESAN ALÜMİNYUM organizasyon ve süreçlerine uyumlulaştırarak, faaliyetlerinde etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. JÜTESAN ALÜMİNYUM kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için bu Politika ile her türlü idari ve teknik önlemleri almakta, gerekli iç prosedürler oluşturmakta, farkındalığı arttırmakta, bilincin sağlanması için gerekli tüm eğitimleri yapmaktadır. Hissedarlar, yetkililer, çalışanlar ve iş ortaklarının Kanun süreçlerine uyumları için, gerekli tüm önlemler alınmakta, uygun ve etkin denetim mekanizmaları kurulmaktadır.

1.2. Kapsam

Politika, JÜTESAN ALÜMİNYUM iş süreçlerinde otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilen bütün kişisel verileri kapsamaktadır.

1.3. Dayanak

Politika, Kanun ve ilgili mevzuata dayanmaktadır. Kişisel veriler, 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanması Hakkında Kanunu, 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Kuruluş Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan Kanunlar, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kânunu ve diğer ilgili mevzuattan ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri yerine getirmek için işlenmektedir.

Yürürlükteki mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk olduğu hallerde yürürlükteki mevzuat uygulanır. İlgili mevzuat tarafından öngörülen düzenlemeler, Politika ile JÜTESAN ALÜMİNYUM uygulamalarına dönüştürülmektedir.

1.4. Tanımlar

Açık rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

Başvuru Formu

Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun çıkardığı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak hazırlanmış, ilgili kişi (Kişisel Veri Sahibi) tarafından veri sorumlusuna yapılacak başvurulara ilişkin başvuru formu.

İlgili kullanıcı

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kayıt ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel veri sahibi

Kişisel verileri JÜTESAN ALÜMİNYUM tarafından veya adına işleme sokulan gerçek kişi.

Kişisel verilerin silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel verilerin yok edilmesi

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kurum

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Özel nitelikli kişisel veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefî inancı, dini, | mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, demek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biometrik ve genetik verileri.

Periyodik imha

Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının 1 ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme j işlemi.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kıstaslara göre yapılandırılarak işlendiği | kayıt sistemi.

Veri sahibi / İlgili kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri Temsilcisi

Kanun uyarınca Veri Sorumlusunun ilgili kanun maddeleri kapsamındaki görevlerini yerine getirmek üzere atanmış gerçek kişidir.

Yönetmelik

28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONULARI

  1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

JÜTESAN ALÜMİNYUM, kişisel verilerin hukuka aykırı açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde oluşabilecek güvenlik sorunlarını önlemek için, kişisel verinin niteliğine göre, Kanun’un 12. maddesinde öngörülen gerekli önlemleri almaktadır. JÜTESAN ALÜMİNYUM, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli kişisel veri güvenlik seviyesini sağlamak için tedbirler almakta, denetimler gerçekleştirmektedir.

  1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Özel nitelikte olan, kişilere ait ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, demek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti, güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biometrik ve genetik verilerin korunmasına yönelik alman önlemler özenle uygulanmakta ve gerekli denetimler yapılmaktadır.

  1. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bilincinin Geliştirilmesi

JÜTESAN ALÜMİNYUM, kişisel verilerim hukuka uygun işlenmesini, erişilmesini, verilerin muhafazası ve haklan kullanmaya yönelik bilincin geliştirilmesi için ilgililere gerekli eğitimleri verir.

Çalışanların kişisel verileri koruma bilincini arttırmak için, JÜTESAN ALÜMİNYUM gerekli iş süreçlerini oluşturur, ihtiyaç duyulması halinde danışmanlardan destek alır. Uygulamada karşılaşılan eksikler ve eğitimlerin sonucu JÜTESAN ALÜMİNYUM yönetimi tarafından değerlendirilir. Yapılan bu değerlendirmeler ile ilgili mevzuattaki değişiklere bağlı ihtiyaç duyulması halinde yeni eğitimler düzenlenir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

  1. Kişisel Verilerin Mevzuata Uygun İşlenmesi

Kişisel veriler aşağıda sayılan ilkeler doğrultusunda mevzuata uygun işlenir.

i. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel veriler, iş süreçlerinin gerektirdiği ölçüde, bunlarla sınırlı, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeden, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenir.

ii. Kişisel Verilerin Güncel ve Doğru ve Olmasını Sağlama

İşlenen kişisel verileri güncel ve doğru tutmak için gerekli önlemler alınmakta ayrıca plan ve programlı çalışılmaktadır.

iii. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Kişisel veriler, yürütülen iş süreçlerinde belirlenen ve açıklanan meşru amaçlara bağlı işlenmektedir.

iv. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Kişisel veriler, iş süreçlerinin gerektirdiği nitelik ve ölçüde toplamakta; belirlenen amaçlara bağlı ve amaçla sınırlı şekilde işlenmektedir.

v. Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen ve kişisel verileri işleme amacı için gerekli olan asgari süre kadar muhafaza edilmektedir. Öncelikle, ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülmüş ise bu süreye, öngörülmemiş ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Kişisel veriler saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak, uygun yöntemlerle (silme, yok etme veya anonimleştirme) imha edilmektedir.

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel veri, sahibinin açık rıza vermesi veya aşağıda belirtilen diğer bir veya birden fazla şarta dayanarak işlenir.

i. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenmesi veri sahibinin açık rızasıyla yapılır. Kişisel veri sahibinin açık rızası: belirli bir konuda bilgilendirilerek ve özgür iradesi alınarak gerçekleşir.

ii. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunmaması

Aşağıda sıralanan şartlarından herhangi birinin bulunması durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilir.

A. Kanunlarda Açıkça Düzenlenmesi

Kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık bir düzenleme bulunması halinde kişisel veriler, veri sahibinin rızası alınmadan işlenebilir.

B. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle, rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin, kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için, kişisel verisinin işlenmesi zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

C. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgiliyse veya sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

D. Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

JÜTESAN ALÜMİNYUM hukuki yükümlülükleri yerine getirirken, kişisel veri işleme zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

E. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verilini Alenileştirmesi

Kişisel verisini alenileştiren veri sahiplerine ait kişisel verilen alenileştirme amacıyla sınıflı olarak, kişisel verileri işlenebilir.

F. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Zorunlu Veri İşleme

Veri işleme bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

G. Meşru Menfaat için Zorunlu Veri İşleme

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek koşuluyla, JÜTESAN ALÜMİNYUM meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

  1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

JÜTESAN ALÜMİNYUM özel nitelikli kişisel verileri, Kanun ve Politikamda belirlenen ilkelere uygun, Kurul'un belirlediği yöntemlerle gerekli her türlü idari ve teknik önlemleri alarak, aşağıdaki usul ve esaslarla işler

i.  Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması durumunda veri sahibinin açık rızası aranmadan işlenebilir. Kanunlarda açıkça öngörülmeyen en hallerde veri sahibinin açık rızası alınır.

ii. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından: kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınır.

  1. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

JÜTESAN ALÜMİNYUM, kişisel veri sahiplerini, hangi amaçlarla kişisel verilerinin işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı, hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesinde sahip olduğu haklan konularında, ilgili mevzuata uygun şekilde bilgilendirir. Bu bakımdan kişisel verilerinin korunmasını, Politikadaki esaslar çerçevesinde hazırlanan diğer politika belgeleri ve aydınlatma metinlerine bağlı yürütülmektedir.

3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması

JÜTESAN ALÜMİNYUM, kişisel veri işleme amaçlan doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) hukuka uygun olarak aktarabilir. JÜTESAN ALÜMİNYUM aktarma işlemlerim, Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun şekilde işlemleri gerçekleştirir.

i. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerin aktarılması için kişisel veri sahibinin açık rızası aranmakla birlikte, aşağıda belirtilen koşulların bir ya da birkaçına dayanılarak, Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dâhil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilir.

A. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

B. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,

C. JÜTESAN ALÜMİNYUM’ nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

D. Veri sahibi tarafından kişisel verileri alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı,

E. JÜTESAN ALÜMİNYUM’ nın veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

F. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla JÜTESAN ALÜMİNYUM meşru menfaatlerinin sağlanması için zorunlu olması,

G. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu belirlenen, “Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke” olarak ilan edilen yabancı ülke statüsündekilere, yukarıda sayılan durumların herhangi birine bağlı kişisel veriler aktarılabilir. Yeterli koruma bulunmayan, Türkiye ve yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt eden ve Kurul’un izninin bulunduğu “Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke” statüsündekilere, mevzuatta öngörülen şartlara göre kişisel veriler aktarılabilir.

ii. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Özel nitelikli kişisel veriler, Politika ’da belirlenen ilkelere uygun olarak, Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dâhil olmak üzere, gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak aşağıda belirlenen koşullarla aktarılabilir:

A. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın, aksi halde veri sahibinin açık rızası alınması durumunda.

B. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın, aksi halde veri sahibinin açık rızası alınması durumunda.

Kişisel veriler, “Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke” statüsündekilere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin bulunması halinde, yeterli korumanın bulunmaması halinde “Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke” statüsündekilere mevzuatta düzenlenen veri aktarım şartlarına göre kişisel veriler aktarılabilir.

4. KİŞİSEL VERİ ENVANTER PARAMETRELERİ

JÜTESAN ALÜMİNYUM Üretim, Lojistik Satın Alma-İdari İşler Bakım  İnsan Kaynakları Muhasebe-Finans Satış(Yurt İçi Ve Dışı) iş süreçlerinde çalışan adayı, çalışan, hissedar/ortak, stajyer, tedarikçi yetkilisi, ürün veya hizmet alan kişi, ziyaretçi, diğer-iş ortağı / çözüm ortağı, şirket yetkilisinden oluşan kişisel veri sahipliklerine ait veri kategorileri ve kişisel verileri (Ek-1), kişisel veri işleme amaçlarına (Ek-2) bağlı işlenmektedir. Veri kategorilerine göre işlenme amaçları ile veri konusu kişi grupları detaylarına https://verbis.kvkk.gov.tr/ adresinden JÜTESAN ALÜMİNYUM ’in alanında bildirilmektedir.

Kişisel veri işleme amaçlan kişisel veri kategorilerine göre, Kanun’un 10. maddesi ve diğer mevzuat Uyarınca ilgili kişileri bilgilendirmek, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler başta olmak üzere, Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun gerçekleştirmek için belirlen amaçlara göre işlenmektedir.

Kişisel veriler Politika “3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması” bölümünde belirlenen esaslarla: gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, avukatlar, denetçiler, danışmanlar, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ile belirlenen amaçlarla (Ek-3) paylaşılabilmektedir. Yabancı ülkelere veri aktarımı söz konusu değildir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER

JÜTESAN ALÜMİNYUM, Kanunda belirlenen usul ve esaslarla işlemekte olduğu kişisel verilerin korunması için gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

İşlenen kişisel verilerin teknik ve idari tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, JÜTESAN ALÜMİNYUM bu durumu mümkün olan en kısa süre içerisinde ilgili kişi ve birimlere haber verir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

JÜTESAN ALÜMİNYUM, kişisel verileri işleme amacı için gerekli olan süre ile ilgili mevzuatta öngörülen en az süre kadar muhafaza eder. JÜTESAN ALÜMİNYUM, öncelikle ilgili mevzuatta bir süre belirlenmiş ise bu süreye uygun; yasal bir süre öngörülmemiş ise kişisel verilerin işlenme amacı için gerekli süre kadar kişisel verileri saklar. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda, periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak, belirlenen yöntem (silme, yok etme veya anonimleştirme) ile imha edilir.

7. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

7.1. Kişisel Veri Sahibinin Haklan

Kişisel veri sahipleri Kanundan kaynaklanan aşağıda belirtilen haklara sahiptirler:

i. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vi. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan İşlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığı ile analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

vii. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri 6.1. maddede sayılan haklara ilişkin taleplerini, Kurul’un belirlediği yöntemlerle JÜTESAN ALÜMİNYUM’ ya iletebilir. Kişisel veri sahipleri ve adlarına başvuru hakkı bulunanlar “Veri Sahibi Başvuru Formu” (Ek-4) doldurularak, JÜTESAN ALÜMİNYUM ’ya başvurabilir.

  1. JÜTESAN ALÜMİNYUM’ nın Başvurulara Cevap Vermesi

JÜTESAN ALÜMİNYUM, kişisel veri sahibi tarafından yapılan başvuruları Kanun ve diğer mevzuata uygun sonuçlandırır. Usule uygun şekilde JÜTESAN ALÜMİNYUM’ ya iletilen talepler, en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde, ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilir.

7.4. Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunun Reddedilmesi

JÜTESAN ALÜMİNYUM, başvuruda bulunan kişinin isteğini, aşağıda yer alan durumlarda, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

i. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

ii. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

iii. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

iv. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi,

v. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

vi. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

vii. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

viii. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

ix. Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması,

x. Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması,

xi. Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

7.5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

Kanun’un 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; JÜTESAN ALÜMİNYUM’ nın cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

  1. Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edilebilecek Bilgiler

JÜTESAN ALÜMİNYUM, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. JÜTESAN ALÜMİNYUM, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

8. YÜRÜTME

Politika Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve yürürlüklüye konulmuştur. Politika ’nın teknik yürütümü “Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası”(Ek-5) ile sağlanmaktadır.

İş süreçlerinde, taraflar nezdinde Politikanın yürütümü “Kişisel Verileri İşleme Müşteri Aydınlatma Metni” (Ek-6), “Tedarikçi Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Sözleşmesi” (Ek-7) “Çalışan Kişisel Verileri İşleme Aydınlatma Metni” (Ek-8), “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” (Ek-9), “İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni” (Ek-10), “Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni” (Ek-11) ile gerçekleştirilmektedir.

Kanun ve Politika’ nın yürütülmesinden ve gerektiğinde güncellenmesinden Yönetim Kurulu, bu kapsamdaki tüm iş ve işlemlerin takibinden, koordinasyon ve denetiminden JÜTESAN ALÜMİNYUM Kişisel Verileri Koruma Komitesi sorumludur.

9. YÜRÜRLÜK ve İLANI

Politika yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Politika ‘da meydana gelecek değişiklikler JÜTESAN ALÜMİNYUM’ nın internet sitesinde yayımlanarak kişisel veri sahiplerinin, ilgili kişilerin erişimine sunulur. Politika değişiklikleri ilan edildiği tarihte uygulamaya girer.

EKLER

Ek 1- Veri Kategorileri ve Kişisel Verileri

Ek 2- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ek 3- Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Ek 4- Veri Sahibi Başvuru Formu

Ek 5- Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

Ek 6- Kişisel Verileri İşleme Müşteri Aydınlatma Metni

Ek 7- Tedarikçi Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Sözleşmesi

Ek 8- Çalışan KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik Muvafakat namesi

Ek 9- Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Ek 10- İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni

Ek 11- Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni

VERİ KATEGORİLERİ

KİŞİSEL VERİ

Kimlik

Adı, Soyadı

Anne-Baba Adı

Anne Kızlık Soyadı

Doğum Tarihi

Doğum Yeri

Medeni Hali

Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No

TC Kimlik No

Pasaport Numarası

Geçici TC Kimlik Numarası

Cinsiyet Bilgisi

TC Kimlik Kartı

Sürücü Belgesi

İletişim

Adres

E Posta Adresi

İletişim Adresi

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP)

Telefon No

Konum

Bulunduğu yerin konum bilgileri vb.

Özlük

Bordro Bilgileri

Disiplin Soruşturması

İşe Giriş- Çıkış Belgesi Kayıtları

Özgeçmiş Bilgileri

Performans Değerlendirme Raporları

Hukuki İşlem

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler vb.

Müşteri İşlem

Fatura

Senet

Çek Bilgileri

Giriş-Çıkış Bilgileri

Sipariş Bilgisi

Fiziksel Mekân Güvenliği

Çalışan ve Ziyaretçilerin Giriş Çıkış Kayıt Bilgileri

Kamera Kayıtları

İşlem Güvenliği

İşlem Güvenliği (İP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi)

İP Adres Bilgileri

İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri

Şifre ve Parola Bilgileri

Finans

Bilanço Bilgileri

Finansal Performans Bilgileri

Kredi ve Risk Bilgileri

Finans

Malvarlığı Bilgileri 

Banka Hesap Numarası

IBAN Numarası

Mesleki Deneyim

Diploma Bilgileri

Gidilen Kurslar

Meslek İçi Eğitim Bilgileri

Sertifikalar 

Transkript Bilgileri

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

 

Sağlık Bilgileri

Engellilik Durumuna Ait Bilgiler

Kan Grubu Bilgisi

Kişisel Sağlık Bilgileri

Kullanılan Cihaz ve Protez Bilgileri

Laboratuvar ve Görüntüleme Sonuçları

Test Sonuçlan

Muayene Verileri

Reçete Bilgileri

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Ceza Mahkûmiyetine İlişkin Bilgiler  

Güvenlik Tedbirine İlişkin Bilgiler

EK 2- Kategorik Kişisel Veri İşleme Amaçlar

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikâyetlerin Takibi

Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini  

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Ücret Politikasının Yürütülmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri

Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

İş Ortakları, Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi

İş Ortağı/Tedarikçi Çalışanlarının Giriş Çıkış Kayıtlarının Toplanması

Faaliyetlerinin İlgili Mevzuata veya Şirket Prosedürlerine Uyumlulaştırma Planlama ve Yönetimi

EK 3 -Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçlan

JÜTESAN ALÜMİNYUM Kanun'un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak çalışan adayı, çalışan, hissedar, ortak, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, stajyer, tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanı, ürün veya hizmet alan kişi, veli vasi temsilci ve ziyaretçinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir;

Veri Aktanım Yapılabilecek Kişiler

Tanımı

Veri Aktarım Amacı ve Kapsamı

Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

JÜTESAN ALÜMİNYUM faaliyetleri gereği ilişkide bulunduğu, işlem gerçekleştirdiği gerçek veya tüzel kişiler

Gerçekleştirilen iş ve işlem ile sınırlı

Tedarikçi

JÜTESAN ALÜMİNYUM' ya veri işleme amaç ve istekleri doğrultusunda hizmet sunan taraflar

JÜTESAN ALÜMİNYUM' nın dış kaynaktan ticari faaliyetlerini yerine getirmek için mal ve hizmetlerin tedarik edilmesi amacıyla sınırlı

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Daireleri vb. ilgili mevzuat hükümlerine göre JÜTESAN ALÜMİNYUM’ dan bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

İlgili kamu kurum ve Kuruluşlarının kanuni yetkisine bağlı talep ettiği amaçla sınırlı

TOP